Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Spis publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

red. Dariusz Kusz
 1. Kusz D. 2005 Specjalizacja a efektywność gospodarstw ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań, Tom VII, zeszyt 1, 150 – 155
 2. Kusz D. 2005. Efektywność gospodarstw o różnej klasie wielkości ekonomicznej ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, nr 57, 377 – 380
 3. Kusz D. 2005. Efektywność i organizacja gospodarstw o różnej skali produkcji żywca wieprzowego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań – Zamość, Tom VII, zeszyt 7, 191 – 196
 4. Kusz D. 2005. Organizacja i efektywność gospodarstw ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego prowadzonych przez młodych rolników (na przykładzie województwa podkarpackiego). Streszczenia rozpraw doktorskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 94 – 98
 5. Kryński Z., Kusz D., Augustyńska-Prejsnar A. 2005. Motywy podejmowania działalności agroturystycznej. Prace Naukowo – Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 15 „Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów”, Krosno, 53 – 63
 6. Zając S., Stec S., Kusz D., 2006. Wyposażenie gospodarstw rolnych na Podkarpaciu w maszyny rolne, wymagania i potrzeby. Problemy Inżynierii Rolniczej cz. 2 , nr 52, Wyd. IBMER Warszawa, 89 – 98
 7. Stec A., Kusz D., 2006. Przetwórstwo żywca wieprzowego na Podkarpaciu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 345 – 349
 8. Kilar J., Kusz D., Stec A. 2006. Potencjał konkurencyjny podkarpackich producentów żywca wieprzowego na tle producentów krajowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 413 – 418
 9. Kusz D., Stec A. 2006. Wyniki ekonomiczne gospodarstw utrzymujących bydło simentalskie na Podkarpaciu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 520 – 524
 10. Kusz D., Ruda M. 2006. Efektywność gospodarstw zajmujących się chowem bydła simentalskiego (na przykładzie woj. podkarpackiego). [w:] praca pod redakcją Barbary Grzybowskiej nt. Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 431 – 435
 11. Kusz D., Ruda M. 2006. Organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw mlecznych utrzymujących bydło simentalskie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań, Tom VII, zeszyt 1, 95 – 98
 12. Kusz D. 2006. Istota i pomiar efektywności gospodarowania w rolnictwie. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20, 27 – 32
 13. Kusz D., Świeca A., Ruda M. 2006.  Organizacja i efektywność produkcji gospodarstwa ukierunkowanego na chów bydła mlecznego Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20, 49 – 56
 14. Kusz D. 2006. Sytuacja finansowa gospodarstw rolniczych o różnej skali produkcji żywca wieprzowego. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20, 57 – 61
 15. Zając S., Izdebki W., Kusz D. 2007. Losses resulting from stoppage caused by tractors’ failure. X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, „Coвpeмeнныe тexнoлoгии ceльcкoxoзяйcтвeннoгo прoизвoдcтвa”, Wyd. Гродненский Государственный Аграрный Университет
 16. Kusz D., Tereszkiewicz K. 2007. Economic results of milk farms in mountainous regions of Podkarpacie. X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, „Coвpeмeнныe тexнoлoгии ceльcкoxoзяйcтвeннoгo прoизвoдcтвa”, Wyd. Гродненский Государственный Аграрный Университет
 17. Kusz D., Ruda M. 2007. Zrównoważony rozwój jako szansa dla gospodarstw rolniczych obszarów górskich Podkarpacia. [w:] Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 456, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 305 – 316
 18. Kusz D. 2007.Źródła finansowania inwestycji w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków, 263 - 266
 19. Kusz D. 2007. Inwestycje rzeczowe w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego. Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”, Kraków 22 – 23 listopada 2007, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne AGH w Krakowie, 139 - 146
 20. Kusz D. 2007. Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. [w:] Problemy rolnictwa światowego nt. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Tom XVII, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 89 – 97
 21. Zając S., Izdebski W., Kusz D. 2007. Dopuszczalne przestoje ciągników z powodu awarii w wybranych okresach agrotechnicznych. Wyd. MOTOROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa nr 9, 193 – 199
 22. Kata R., Kusz D. 2008. Charakterystyka gospodarstw rolnych korzystających z funduszy unijnych w Polsce południowo – wschodniej. [w:] Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004 – 2008. Praca zbiorowa pod red. Marka Wigiera, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 59 - 1004
 23. Kusz D. 2008. Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 66, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 63 - 72
 24. Kusz D. 2008. Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 67, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 33 - 44
 25. Kusz D. 2008. Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych. [w:] Aktualne problemy zarządzania. pod red. W. Oharenko, Wyd. Klasyczny Uniwersytet Prywatny w Zaporożu, Politechnika Rzeszowska, tom 1, 354 – 376
 26. Kusz D. 2008. Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Lublin, 362 - 367
 27. Kilar J., Ruda M., Kusz D. 2008. Competitiveness of pork producers from Podkarpacie Region in comparison with nationals producers. XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, „Coвpeмeнныe тexнoлoгии ceльcкoxoзяйcтвeннoгo прoизвoдcтвa”, Wyd. Гродненский Государственный Аграрный Университет, Grodno, 436
 28. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Kusz D., Zając S. 2009. Economics effectiveness of foliar plant growth stimulators in motherwort (Leonurus Cardiaca) IV International Scientific Symposium “Farm Machinery and process management in Sustainable Agricultural”, Lublin 19-20 November 2009, 37 – 39
 29. Kusz D., Sobolewski M., Kusz B. 2009. Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnego otoczenia. [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. pod red. Lachiewicza S. i Zakrzewskiej – Bielawskiej A. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 356 - 365
 30. Kilar, Kusz D., Brągiel E., Stec S. 2009. Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie województwa podkarpackiego). [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. pod red. Lachiewicza S. i Zakrzewskiej – Bielawskiej A. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 366 - 375
 31. Kusz D. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990 – 2007. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Olsztyn, 131 – 136
 32. Kusz D. 2009. Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 75, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 79 – 89
 33. Kusz D. 2009. Koszty magazynowania. Pieniądze na magazyn. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, nr 6, 44
 34. Kilar M., Górka M., Kusz D. 2009. Organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych położonych na obszarach górskich Podkarpacia. [w:] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich (red. D. Kusz i Z. Kryński), Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36, 7 – 24
 35. Gajda J., Kusz D. 2009. Obszary wiejskie Powiatu Jasielskiego w Unii Europejskiej. [w:] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich (red. D. Kusz i Z. Kryński), Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36, 59 – 72
 36. Kusz D. 2009. Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1 – 98
 37. Kusz D., Ruda M. 2010. Poziom wsparcia finansowego Unii Europejskiej w działalności inwestycyjnej polskich gospodarstw rolniczych. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Tom 97 – Zeszyt 3, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – Komitet Ekonomiki Rolnictwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 140 – 146
 38. Zając S., Kusz D. 2010. Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Tom 97 – Zeszyt 4, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – Komitet Ekonomiki Rolnictwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 247 – 257
 39. Kilar J., Kusz D., Ruda M., Kilar M. 2010. Changes analyses and development forecast of pigs breeding and farming in Podkarpacie province. XIII Международная Научно-Практическая Конференция, „Coвpeмeнныe тexнoлoгии ceльcкoxoзяйcтвeннoгo прoизвoдcтвa”, Wyd. Гродненский Государственный Аграрный Университет, Grodno, 410 – 412
 40. Kusz D. 2010. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych uczestniczących w polskim FADN. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Szczecin, 236 – 241
 41. Kilar J., Ruda M., Kusz D. 2010. Zmiany w organizacji podkarpackich gospodarstw rolniczych ukierunkowanych na produkcję żywca rzeźnego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Szczecin, 193 – 197
 42. Zając S., Izdebski W., Kusz D. 2010. Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Szczecin, 393 – 397
 43. Kusz D. 2010. Ryzyko w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych. [w:] pod red. G. Ostasza „Współczesne aspekty zarządzania – teoria i doświadczenie”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 113 – 131
 44. Kusz D. 2010. The level of investment outlay in European Union farms. Theory, Methodology, Practice, Club of Economics in Miskolc, University of Miskolc, Faculty of Economics, Volume 6, Number 2, 49 – 55
 45. Kusz D. 2010. Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami. [w:] pod red. M. Ruda „Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla uczelni” Tom 1., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 9 – 14
 46. Kusz D. 2011. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych oraz poziom wsparcia publicznego inwestycji w rolnictwie polskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Wrocław, 163 – 167
 47. Kilar J., Ruda M., Kilar M., Kusz D. 2011. Prognosis of the changes in slaughter animal population in Subcarpathian voivodeship. Cбopнuк наyчныx статей 5-й Международнoй Научно-Практическoй Конференции, „Научно-инновационная деятелность в агропромышленном комплексе” Mińsk, 21-22 kwiecień 2011, 92 – 95
 48. Kusz D. 2011. Investment activity of the European Union farms. Cбopнuк наyчныx статей 5-й Международнoй Научно-Практическoй Конференции, „Научно-инновационная деятелность в агропромышленном комплексе” Mińsk, 21-22 kwiecień 2011, 96 – 99
 49. Kusz D. 2012. Efekty działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Białystok, 227 – 231
 50. Kusz D. 2012. Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007–2011. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 77 – 85
 51. Kusz D. 2012. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 99 – Zeszyt 2, PAN Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 53 – 67
 52. Kusz D. 2013. Rola lokalnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Rzeszów, 199 – 204
 53. Kusz D. 2013. Inwestycje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 103, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 67 – 77
 54. Kusz D., Gędek S., Ruda M., 2013. Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 100 – Zeszyt 1, PAN Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 52 – 61
 55. Kusz D., Tereszkiewicz K., Kusz B. 2013. Polski handel zagraniczny żywymi zwierzętami w latach 2004-2011. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Tom 14, 1287 – 1295
 56. Kusz D., Tereszkiewicz K., Kusz B. 2013. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w latach 2004 – 2012. TTS Technika Transportu Szynowego
 57. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., Bukała B., Kusz D. 2013. Transport drobiu rzeźnego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, z.3/2013, s.1555-1564.
 58. Tereszkiewicz K., Molenda P., Bukała B., Pokrywka K., Kusz D. 2013. Transport bydła rzeźnego. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, z.10/2013, s.2229-2237.
 59. Kusz D. 2014. Modernization of agriculture vs sustainable agriculture. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 14 ISSUE 1, 171-178
 60. Kusz D. 2014. Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce (na przykładzie województwa podkarpackiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 2, 154 – 159
 61. Kusz D., Gędek S., Zając S., Ruda M. 2014. Endogenous determinants of investment activity of farms in selected countries East Central Europe. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development" Vol. 14 ISSUE 3, 107-115
 62. Kusz D. 2014. Government intervention in agriculture in OCED countries. Institutional Vector of Economic Development. Collected research papers. Issue 7 (1), No. 13, 97 – 107
 63. Kusz D. 2014. Financial support of the European Union in the process of modernization of agriculture in Poland. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Series „Economical sciences”, Tom 16, No. 3 (60), Part 5, 235 – 239
 64. Kusz D., Tereszkiewicz K. 2014. Polski handel zagraniczny zwierzętami żywymi oraz produktami pochodzenia zwierzęcego z krajami Unii Europejskiej. Logistyka nr 4,
 65. Kusz D. 2014. The importance of local institutions in the support of investment activity of farms (the case of Poland). Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 14 ISSUE 4, 145-156
 66. Kusz D., Gędek S., Kata R. 2015. Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim. [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. A. Czyżewski, B. Klepacki (red. naukowa). IX Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 54 – 68
 67. Kusz D., Gędek S. 2015. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 3, 237 – 242
 68. Kata R, Kusz D. 2015. Barriers to the implementation of instruments assisting sustainable development of agriculture. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 15 ISSUE 1, 239 – 248
 69. Kusz D., Gędek S., Kata R. 2015. Macroeconomic determinants of the dynamics of investment in agriculture (case of Poland). Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 15 ISSUE 2, 171 – 178
 70. Kusz D. Changes in the relations of production factors in agriculture (the case of Poland). Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 15 ISSUE 2, 179 – 188
 71. Kusz D., Kusz B. 2015. Preferencje miejsc zakupu artykułów spożywczych w opinii konsumentów. Logistyka nr 3/2015, 4374 – 4379
 72. Kusz D., Sobolewski M. 2015. Efektywność rozdrobnionego rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 4, s. 25–38, DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.25
 73. Kusz D. 2015. Significance of Public Funds in Investment Activity of Farms in Poland (on the Example of Podkarpacie). Problems of Agricultural Economics, No. 4(345), 16 – 37, DOI: 10.5604/00441600.1184581
 74. Kusz D., Sobolewski M. 2016. Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVIII, zeszyt 3, 209 – 216
 75. Kilar J., Ruda M., Kusz D. 2016. Ekologiczny chów i użytkowanie gospodarskich zwierząt jeleniowatych. PWSZ w Krośnie im. S. Pigonia
 76. Kusz D. 2016. Znaczenie funduszy UE w procesie modernizacji podkarpackich gospodarstw rolniczych. [w:] red. naukowa T. Miś, T. Pamuła, Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich podkarpacia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, 97 – 118
 77. Ruda M., Kusz B., Kilar J., Kusz D., Kilar M. 2016. Konsumenckie zainteresowanie wieprzowymi produktami regionalnymi na Podkarpaciu. PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno
 78. Kusz D., Misiak T. 2017. Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 2, 145 – 150, doi: 10.5604/01.3001.0010.1177
 79. Kusz D., Tereszkiewicz K., Ruda M. 2017. Regionalne zróżnicowanie produkcji żywca wieprzowego w Polsce. [w:] Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce, (pod red.) E. Szymańska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, s. 25 – 33.
 80. Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D. 2017. Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, z.4, s. 1-12.
 81. Kusz D., Kusz B., Sobolewski M. 2017. Czynniki determinujące miejsca zakupu artykułów żywnościowych w Polsce w opinii konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 2(3), s. 61-72. DOI: 10.22630/EIOL.2017.2.3.26
 82. Kusz D. 2018. Zmiany dochodowości pracy w aspekcie postępu technicznego w rolnictwie w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XX, zeszyt 4, 97 – 103, DOI: 10.5604/01.3001.0012.2951
 83. Kusz D. 2018. Farms Competitiveness in Selected Countries of Central And Eastern Europe. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 18, ISSUE 3, s. 211-218.
 84. Kusz D., Kata R. 2018. The economic efficiency of agriculture and its contribution to regional economies in Poland. Conference Proceedings VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 1, Pila 12-13 April 2018,pp. 107-123. DOI: 10.14595/CP/01/008
 85. Kusz D. 2018. Level of Investment Expenditure Versus Changes in Technical Labour Equipment and Labour Efficiency in Agriculture in Poland. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 315–320. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.44
 86. Kusz B., Kilar J., Kusz D. 2018. Sensory atttractiveness of local smoked bacons. Modern Managment Review. Volume XXIII, Research Journal 25 (3/2018), s. 159-169, DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.31
 87. Kusz D. 2018. Pomoc publliczna a process modernizacji rolnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ss. 464, ISBN 978-83-7934-249-5
 88. Kusz D. 2019. THE LOCAL INSTITUTIONS AND TRANSACTION COSTS OF PUBLIC AID IN THE PROCESS OF AGRICULTURE MODERNISATION. Problems of Agricultural Econimics, No. 2(359), pp. 43-68, DOI: 10.30858/zer/109922
 89. Kusz D., Kowlaska I. 2019. Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu inwestycji gospodasrtw rolniczych w województwie podkarpackim. [w:] 100 lat polityki agrarnej w SGGW. pod red. M. Podstawki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, s. 137 - 148.
 90. Kusz D. 2020. Labor efficiency and changes in selected relation of production factors in agriculture in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XXII, No. (1), DOI: 10.5604/01.3001.0013.7872

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję